551 88 88 78

ბიზნესმენი          გალაქტიკა          ჭკვიანი ფუტკრები          სიბრძნის საუნჯე

თამაშობენ 7 წლის ასაკიდან.

თამაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ ქართულ ანდაზებს და შოთა რუსთაველის აფორიზმებს.

samagido TamaSi "sibrZnis saunje" 

samagido TamaSi "sibrZnis saunje" warmodgenilia saTamaSo fiSkebiT, erTi kamaTliT, damxmare cxriliT da saTamaSo dafiT.

Ddafis erT mxares ixilavT qarTul andazebs, meore mxares ki aforizmebs SoTa rusTavelis poemidan "vefxistyaosani". ATuki iTamaSebT andazebis mxareze, daimaxsovrebT da SeiswavliT qarTul andazebs, Tu airCevT aforizmebis mxares, TamaSi SegaswavliT aforizmebs.

TamaSis mizani

TamaSis mizania sxva moTamaSeebze ufro swrafad moiaroT saTamaSo dafa, pirvelma miaRwioT finiSis ujreds da moipovoT brZeni da iRbliani adamianis sapatio wodeba. TiToeuli andaza Tu aforizmi iTvleba erT ujredad.

TamaSis msvlelobisas moTamaSeebi valdebulebi arian daasaxelon gamotovebuli sityvebi, romelic wertilebiT aris warmodgenili andazebsa Tu aforizmebSi.

gamotovebuli sityvebis gaxsenebaSi dagexmarebaT damxmare cxrili.

gasamarjveblad codnasTan erTad dagWirdebaT kargi intuicia, radgan TamaSis msvlelobisas mudmivad mogiwevT gamoicnoT ramden qulas ayrian kamaTelze Tqveni mowinaaRmdegeebi.

TamaSSi SesaZlebelia erTdroulad miiRos monawileoba 2 - 5 adamianma.

moTamaSeebs, molaparakebis safuZvelze, SeuZliaT ramodenimejer daartyan wre saTamaSo moedans.

 

TamaSis procesi

gaSaleT dafa da moaTavseeT arCeuli fiSkebi startis ujredze. TamaSs iwyebs is monawile, romelic kamaTelze sxvebze met qulas ayris.

konkretul magaliTze ganvixiloT saTamaSo procesi:

magaliTad, TamaSobs 4 moTamaSe, oTxive dgas startis ujredze da cnobilia, rom kamaTeli unda ayaros #1 -ma monawilem.

sanam es monawile ayris kamaTels, danarCeni moTamaSeebi rigrigobiT ecdebian gamoicnon ramden qulas dasvams kamaTelze #1 monawile. isini saTiTaod gamoTqvamen Tavis varaudebs. pirveli savaraudo cifrs acxadebs moTamaSe, romelic zis im monawilis gverdiT romelmac unda ayaros kamaTeli da ase Semdeg saaTis isris mimarTulebiT.

mxolod am varaudebis gamoTqmis Semdeg, #1 monawile gaagorebs kamaTels da gadaitans Tavis fiSkas ujredebis im raodenobaze, ramdensac aCvenebs kamaTeli.

1:   im SemTxvevaSi, Tuki kamaTelze amovida qula, romelic ar dausaxelebiaT, anu ver gamoicnes sxva moTamaSeebma, monawile #1 valdebulia daasaxelos gamotovebuli sityva im ujredSi, romelzedac dado fiSka.

 
 

sityvis sworad dasaxelebis SemTxvevaSi igi inarCunebs kamaTelis gagorebis uflebas da Cveulebriv agrZelebs TamaSs. 

  magram, Tuki man ver daasaxela saWiro sityva, sityvis dasaxelebis ufleba gadadis saaTis isris mimarTulebiT Semdeg monawileze da ase Semdeg. is monawile, romelic sworad daasaxelebs andazaSi gamotovebul sityvas miiRebs kamaTelis gagorebis uflebas.

   im SemTxvevaSi, Tuki vercerTma monawilem ver gasca swori pasuxi, kamaTelis gagorebis uflebas inarCunebs isev is pirveli moTamaSe (monawile #1).

 

2:   im SemTxvevaSi, Tuki kamaTelze dajda cifri, romelic ivarauda erT-erTma moTamaSem, davarqvaT mas pirobiTad monawile #2. is valdebuli xdeba sworad daasaxelos gamotovebuli sityva im ujredSi sadac daido fiSka. swori pasuxis SemTxvevaSi igi moipovebs kamaTelis gagorebis uflebas da Semdeg jerze varaudebis gamoTqmis valdebuleba gadava danarCen monawileebze.

Tuki man ver gaixsena gamotovebuli sityva, sityvis dasaxelebis ufleba gadadis misgan saaTis isris mimarTulebiT rigiT Semdeg monawileze da ase Semdeg. is monawile, romelic sworad daasaxelebs andazaSi gamotovebul sityvas miiRebs kamaTelis gagorebis uflebas.

im SemTxvevaSi Tuki vercerTma monawilem ver daasaxela gamotovebuli sityva, kamaTelis gagorebis uflebas inarCunebs isev is pirveli moTamaSe (monawile #1).

 

monawileebis raodenoba

   gasaTvaliswinebelia, rom Tuki moTamaSeebis raodenoba ar aRemateba 2 adamians, sanam erTi monawile ayris kamaTels, meore monawile erTi cifris dasaxelebis nacvlad erTbaSad or cifrs asaxelebs.  

   danarCeni moqmedebebi zemoT aRwerili wesebis identuria.

 

Ddamxmare cxrili

   yoveli andaza Tu aforizmi danomrilia da maTSi gamotovebuli sityvebis swori pasuxebi warmodgenilia damxmare cxrilSi. moTamaSeebs cxrilSi Caxedvis ufleba aqvT yovel jerze, mxolod kamaTelis gagorebamde.

 

-------------------------------------------------

 

TamaSis daxmarebiT Zaldautaneblad SeiswavliT qarTul andazebs da aforizmebs SoTa rusTavelis poemidan "vefxistyaosani".

vimedovnebT, rom TamaSis procesSi aRqmuli cxovrebiseuli sibrZne dagexmarebaT gaxdeT metad windaxeduli, gaazrebuli, mSvidi da warmatebuli adamianebi.

 

 

   satamasho.ge@gmail.com